PRAVILA IN POGOJI

 

Pravila in pogoji za zagotavljanje Naročnine na Vsebino (v nadaljevanju Pogoji) so razviti v skladu z zahtevami veljavne slovenske zakonodaje in urejajo razmerje med podjetjem Vassabi Limited (“Ponudnik Vsebine”) in naročniki storitve (“Storitve”). Vassabi Limited je podjetje, ki je v skladu s kitajsko zakonodajo registrirano z registrsko številko: 2938759 in ima sedež v Unit 1603, 16th floor, The L. Plaza 367 – 375 Queen’s Road Central Sheung Wan, Hong Kong.

Ti Pogoji so javna ponudba in jih lahko Naročnik sprejme le tako, da jih sprejme kot celoto. Naročnik lahko sprejme te Pogoje z naročnino na Vsebino na način, opisan v 2 odstavku teh Pogojev.

1. Dostop

1.1. Z dostopom in/ali uporabo te strani in/ali registracijo Storitev potrjujete, da ste stari vsaj osemnajst let. Če niste oseba, odgovorna za plačilo računa za mobilni telefon ali internet ali ste mlajši od osemnajst let, pred registracijo in/ali sodelovanjem v Storitvah pridobite dovoljenje plačnika računa, staršev, skrbnika in/ali delodajalcev.

1.2. Z registracijo in/ali sodelovanjem v Storitvah (1) potrjujete, da ste po potrebi pridobili potrebno dovoljenje, soglasje ali odobritev plačnika računa, staršev, skrbnika ali delodajalca in (2) sprejemate, da vam je bila ponujena priložnost, da preberete in sprejmete Pogoje (vključno z veljavnimi pogoji uporabe vašega operaterja mobilne telefonije) pred registracijo za Storitve. Če se ne strinjate, se ne registrirajte in ne uporabljajte Storitev.

1.3. Ko se registrirate in/ali uporabljate storitev, razumete in s tem potrjujete, da ste sprejeli te Pogoje uporabe in da spoštujete pogoje, ki veljajo v vaši situaciji, kot je določeno zgoraj. Strinjate se, da je vsaka oseba, ki zahteva takšne storitve, vaš zastopnik s polnim pooblastilom za delovanje v vašem imenu v zvezi s temi storitvami. Če ni izrecno drugače določeno, bodo za nove ali dodatne funkcije, ki nadgradijo ali izboljšujejo sedanje storitve, vključno z izdajo novih storitev, veljali ti Pogoji uporabe.

1.4. Z dostopom do in/ali uporabo tega spletnega mesta ste prebrali in razumeli te Pogoje in se strinjate, da so ti Pogoji pravno zavezujoči. Ti Pogoji se bodo uporabljali za vse storitve ponudnika vsebin, razen če ni drugače določeno.

1.5. Nobeden od teh Pogojev ne vpliva na nobene pravice ali obveznosti, ki jih nalaga slovenska zakonodaja.

2. Opis Naročnine na Vsebino

2.1. Ponudnik Vsebine Naročniku omogoča dostop v treh koledarskih dneh do zabavnih vsebin (v nadaljnjem besedilu Vsebina), ki so postavljene na spletnem mestu Ponudnika Vsebin https://si.youbster.com/ in so namenjene uporabi na pametnem telefonu ali kateri koli drugi primerni napravi.

2.2. Če Naročnik ne prekliče Naročnine na Vsebino, se rok za zagotavljanje Naročnine na Vsebino samodejno podaljša vsakič za tri koledarske dni, dokler Naročnik ne prekine Naročnine.

2.3. Za aktiviranje Naročnine Naročnik vpiše mobilno številko in pošlje potrditveno SMS sporočilo na mobilno številko 3443.

3. Pogoji uporabe

3.1. Ponudnik vsebine Naročniku zagotavlja naročniško vsebino na način, predpisan s temi Pravili.

3.2. S sprejemom teh pravil potrjujete svojo sposobnost za izvedbo Naročila v skladu z zahtevami veljavne slovenske zakonodaje.

3.3. Naročnik, ki želi prejeti Naročnino na Vsebino, mora imeti opremo, potrebno za oddajo Naročila, prejemanje Storitve Vsebin in Naročanje na Vsebino.

3.4. Naročnik potrjuje, da je prebral te Pogoje in potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve, ki jih za Naročnika določa Pogoji.

3.5. Ponudnik vsebine je v celoti odgovoren za skladnost Vsebine z veljavnimi predpisi, ki jih določa operater mobilnega omrežja.

4. Naročilo za odjavo

4.1. Naročnik se lahko odjavi od Naročnine na Vsebino, če je ne želi več uporabljati.

4.2. Naročnik mora Storitev sam odjaviti tako, da pošlje STOP MOV na telefonsko številko 3443.

5. Cena

5.1. Cena naročnine je 2,49 EUR na tri dni.

6. Omejitev Odgovornosti Ponudnika Vsebin

6.1. Ponudnik Vsebine ne odgovarja za:

a. napako pri prenosu;

b. prekinitev povezave;

c. brisanje vsebine sporočil ali Naročniških podatkov;

d. nedostopnost do spletne platforme;

e. zamude pri prenosu podatkov;

f. prekinitve ali druge prekinitve v komunikacijski liniji;

g. krajo zapiskov;

h. uničenje kakršnih koli podatkov s strani tretje osebe;

i. nepooblaščen dostop do podatkov;

j. manipulacijo s podatki;

k. zlorabo podatkov.

6.2. Poleg tega Ponudnik Vsebin ni odgovoren za vsebino sporočil, saj teh sporočil ni mogoče vsebinsko preveriti. Za vsebino sporočila je odgovoren avtor. Izključitev odgovornosti ali omejitev odgovornosti izključuje izgube, ki pomenijo škodo za zdravje ali življenje ogrožajo ali iz katerih lahko sklepa bistvena kršitev obveznosti Ponudnika Vsebin ali njegovega zakonitega zastopnika. Odgovornost Ponudnika Vsebine je omejena glede na domnevno škodo. Odgovornost Ponudnika Vsebine v skladu z zakonodajo o odgovornosti proizvajalca za škodo, povzročeno z napako na izdelku, ostaja nespremenjena.

7. Omejitve

7.1. Če Naročnikova oprema ne podpira formata, potrebnega za predvajanje, zagon ali ogled Vsebine, Naročnine na vsebino ni mogoče zagotoviti.

7.2. Naročnik je upravičen do uporabe Vsebine samo za osebne namene in je ne sme distribuirati z namenoms prodaje ali drugačno odtujitvijo Vsebine tretjim osebam.

7.3. S sprejemom teh Pogojev se Naročnik strinja z zgornjimi omejitvami pri zagotavljanju Naročnine na Vsebino.

7.4. V primeru, da Naročnik ne želi uporabljati Naročnine na Vsebino z omejitvami, določenimi v teh Pogojih, ima Naročnik pravico odklopiti Naročnino na Vsebino v vrstnem redu, določenem v oddelku 4 teh Pogojev.

8. Odgovornosti Naročnikov

8.1. Ponudnik Vsebine mora podatke o dostopu in mobilne telefone hraniti na varnem in jih ne sme posredovati tretjim osebam.

8.2. V primeru izgube dostopa do podatkov in/ali mobilnega telefona je Naročnik dolžan o tej izgubi takoj obvestiti Ponudnika Vsebine in nemudoma blokirati mobilni telefon pri ustreznem mobilnem operaterju. Dokler Ponudnik Vsebine ni seznanjen z izgubo, je Naročnik odgovoren za stroške, povezane z uporabo SMS chat.

8.3. Naročnik se zaveže, da bo Ponudnika Vsebine izključil iz zahtevkov, zahtevkov in odgovornosti do tretjih oseb, ki naj bi bile kršitev pravic tretjih oseb s strani udeleženca ali druge vsebine sporočila, ki je v nasprotju z zakonom ali pogodbo. To velja tudi za stroške kazenskega pregona (pravni stroški).

9. Pravice Intelektualne Lastnine

9.1. Če tu ni določeno drugače, vse pravice, lastništvo in deleži v zvezi s katero koli intelektualno lastnino, lastniškimi pravicami ali drugimi pravicami, povezanimi z nematerialno lastnino, ki se uporabljajo, razvijajo, vključujejo, ali izvajajo v zvezi s katero koli od Storitev (‘Pravice Intelektualne Lastnine Ponudnikov Vsebin’) so v lasti Ponudnika Vsebin ali njegovih dajalcev licence in se strinjate, da ne boste zahtevali nobenega interesa za take Pravice Intelektualne Lastnine Ponudnikov Vsebin.

9.2. Ponudnik vsebin s tem podeljuje in s tem sprejemate osebno, omejeno, neprenosljivo, neizključno, preklicljivo in neprenosljivo licenco in dovoljenje za prenos in uporabo storitev na določeni združljivi mobilni napravi izključno za vašo osebno, nekomercialno uporabo.

9.3. Nadalje priznavate in se strinjate, da ne smete spreminjati, najemati, dajati v najem, posojati, izposojati, posojati, distribuirati, ustvarjati Pravic Intelektualne Lastnine Ponudnika Vsebine in/ali razen v primeru, ko vam je ponudnik vsebine za to dal izrecno pisno dovoljenje.

9.4. Potrjujete, da se noben naslov Pravic Intelektualne Lastnine Ponudnika Vsebine ne prenese na vas in da v storitvah ne pridobite nobenih pravic, izrecnih ali implicitnih, razen pravic, ki so izrecno podeljene v teh Pogojih.

9.5. Potrjujete, da vse znamke, ki se pojavljajo v Storitvah, pripadajo Ponudniku Vsebine ali ustreznim lastnikom takih znamk in so zaščitene z domačo in mednarodno zakonodajo o blagovnih znamkah in avtorskih pravicah.

9.6. Kakršna koli uporaba katere koli znamke, ki se pojavlja v Storitvah, brez izrecnega pisnega soglasja Ponudnika Vsebine ali lastnika znamke je, glede na znamko, strogo prepovedana. Youbster je blagovna znamka Ponudnika Vsebin.

9.7. Storitve je mogoče prenesti samo enkrat in jih ni mogoče prenašati, prodajati, distribuirati, prikazovati, izvajati, kopirati, spreminjati ali uporabljati na kakršen koli način, v celoti ali delno, razen v skladu s temi Pogoji.

9.8. Zagotavljate, da boste za dostop do Storitev uporabljali samo vmesnik Ponudnika Vsebine.

9.9. Strinjate se, da so imetniki pravic, ki licencirajo svoje glasbene in druge vsebine Ponudniku Vsebine za uporabo v Storitvah, v tem smislu razumljeni v obsegu zaščite te pogodbe, in da so sami pooblaščeni za uveljavljanje določb te pogodbe, ki se nanašajo neposredno na njihovo vsebino.

9.10. Zavedate se, da za uporabo glasbenih del veljajo pogoji uporabe, kot so navedeni spodaj. Tretjim osebam ne smete dovoliti kopiranja, spreminjanja, reproduciranja, prenašanja, distribucijeira ali na kakršen koli drug način uporabelja glasbenihe dela, ki jih uporabljate ali prejemate, zunaj omejitev, ki jih avtorske pravice omejujejo. Obvezujete se, da boste takoj obvestili podjetje o kakršni koli takšni nedovoljeni uporabi. Vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene s temi pogoji, si pridržuje Ponudnik Vsebine in/ali njegovi dajalci licenc.

10. Drugi Pogoji

10.1. Odjava iz Storitve Vsebin pomeni prenehanje Naročnine na Vsebino.

10.2. V primeru, da se Naročnik odklopi od Storitve Vsebin, lahko Naročnino na Vsebino zagotovite šele, ko se Naročnik ponovno naroči.

10.3. Ponudnik vsebine je prejel vsa potrebna dovoljenja za uporabo vsebine.

11. Služba za pomoč strankam in Politika vračila kupnine

11.1 Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s to Pogodbo, se obrnite na Ponudnika Storitev s pomočjo enegaizmed spodnjih načinov.

11.2. Za uresničitev zahteve za vračilo kupnine nas morate čim prej obvestiti po e-pošti.

Telefon: +38616001850

Cena telefonskih klicev je odvisna od cenika vašega Operaterja mobilnega omrežja.

E-pošta: [email protected]